Välkommen!

På Mottagning Vita Bergen i Stockholm finns vi: läkare/psykiater Elke Nesser och psykolog Fredrik Garpe. Vi erbjuder psykoterapi och vid behov medicinska insatser, samt handledning, föreläsningar och utbildningar. Vanliga anledningar att söka behandling hos oss är ångest, oro, nedstämdhet, depression, stress, fobier, sorg, kris och trauma.

Om oss

Vi har många års erfarenhet av att möta människor i kris, som har utvecklat psykisk ohälsa eller som av någon anledning önskar arbeta med en frågeställning om sitt eget mående och fungerande.

FREDRIK GARPE
FREDRIK GARPEleg psykolog / leg psykoterapeut
Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund. Jag har arbetat mycket med stressrelaterad problematik med fokus på psykologi och psykofysiologi, men också med bredare frågeställningar relaterade till arbetslivet. Under 16 år var jag verksam som kliniker på Kris- och Traumacentrum i Stockholm och behandlade då patienter som var mycket komplext traumatiserade.

Jag föreläser och anlitas också ofta för utbildningsinsatser, främst inom områdena psykotraumatologi och krishantering, samt som handledare för olika yrkeskategorier som utsätts för svårhanterliga situationer i sin arbetsvardag.

Jag är certifierad EMDR-terapeut samt certifierad EMDR-handledare och deltar regelbundet som assisterande lärare (fascilitator) på EMDR-utbildningar på olika platser i landet.

ELKE NESSER
ELKE NESSERleg läkare, spec i allmän psykiatri / leg psykoterapeut
Jag är legitimerad läkare, specialist i allmän psykiatri och legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund. Förutom många års tidigare anställning på Kris- och Traumacentrum i Stockholm har jag arbetat inom psykiatrin i flera olika landsting samt med internationellt krisstöd. Jag har stor vana att möta människor i akut kris och att behandla allt från enklare till mer komplex problematik, ofta utvecklad under längre tid.

Jag är certifierad EMDR-terapeut.

Då jag delar min tid mellan Gotland och Stockholm är jag på Mottagning Vita Bergen varannan vecka. Vid behov och inom ramen för ett behandlingsupplägg kan jag även lägga in samtalstider via digitala möten.

Gaston
Gaston
Gaston är en Rhodesian Ridgeback som ska utbildas till vårdhund och finns med Elke på mottagningen. Han är fortfarande valp, men lär sig fort. En vårdhund arbetar, när det bedöms som lämpligt av terapeut och klient, för att öka klientens motivation och välbefinnande under behandlingstillfället. Just nu är Gaston bäst på att ligga i sin korg och sova under tiden som samtal pågår.
Djur i terapi
Djur i terapi
Elke räknar också med att på Gotland kunna använda hästar som ett inslag i sitt terapeutiska arbete; modern forskning har visat på djurs goda inverkan vid olika behandlingssituationer.

Hur går det till?

Människor är mer eller mindre vana vid att vända fokus mot sig själv, att uppmärksamma egna behov och kanske söka efter alternativa sätt att fungera. Många som kommer till vår mottagning har aldrig tidigare vänt sig till en psykiater/psykolog/psykoterapeut och kan ha många funderingar om vad en kan förvänta sig.

Psykoterapi

Innan en behandling kan påbörjas behöver en noggrann bedömning göras. Det sker vanligen under 1-3 besök beroende på problemställning och omständigheter. Främst handlar det om samtal där du som klient får beskriva det du vill ha hjälp med, men det kan även kompletteras med frågeformulär eller andra sätt att inhämta relevant information. Terapeuten ger sedan en beskrivning av hur problemet kan ha uppstått, vad som gör att problemet vidmakthålls och hur en behandlingsinsats kan tänkas se ut. Både bedömningen och behandlingen är ett samarbete mellan klient och terapeut, där terapeuten bidrar med sin expertkunskap om psykisk problematik och behandlingsmetoder och klienten bidrar med sin expertkunskap om sig själv och sin situation.

Inte minst viktigt under bedömningen är din upplevelse som klient: Verkar terapeuten kompetent? Litar jag på honom/henne? Känns det ok i relationen? Har jag fått en begriplig behandlingsplanering?

Ibland kan insatsen bestå av några enstaka konsultationer, ibland kan en längre psykoterapi vara det som krävs eller önskas. Ibland kan den tidsmässiga ramen styras av yttre faktorer, t ex finansiering från arbetsgivare eller försäkringsbolag, vilket också tas med vid bedömningen och eventuell behandlingsplanering.

Sekretess

När du har kontakt med din läkare/psykolog/psykoterapeut kan du lita på att denne har tystnadsplikt. Alla besök journalförs och du har som klient alltid rätt till din egen journal. Ingen annan får del av den, annat än om du själv ger ditt samtycke till det.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn på psykoterapier som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och vad som gör att de kvarstår. Detta utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av KBT. I denna terapi influeras man av anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Utgångspunkten i schematerapi är att vi föds med grundläggande känslomässiga behov och att dessa behöver tillgodoses i nära relationer för sund utveckling och mognad. Det kan handla om anknytning, säkerhet, kärlek, empati, utmaningar, frihet, mm. När behoven tillgodoses på ett bra sätt (tillräckligt bra) under uppväxten utvecklar vi inre styrkor och färdigheter såsom tillit, trygghet, självkänsla. Om behoven inte tillgodoses, utvecklar vi istället känslomässiga sår. Dessa så kallade scheman kan vara känslor av värdelöshet, övergivenhet, utanförskap… För att skydda oss mot smärtan i såren använder vi oss intuitivt av skyddsstrategier som undandragande, attack, anpassning. Skydden lindrar på kort sikt, men riskerar att ställa till det och medföra lidande/psykisk ohälsa på lång sikt eftersom de vidmakthåller såren.

I jämförelse med övrig KBT har man större fokus på uppväxterfarenheter, upplevelsebaserade övningar och man utnyttjar i stor utsträckning terapirelationen som bas för förändring.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod som från början tagits fram för att hjälpa människor bearbeta minnet av påfrestande händelser. Metoden bygger på en modell om adaptiv informationsbearbetning, som handlar om människors förmåga att psykologiskt självläka efter störande händelser. Ibland hakar denna process upp sig, t ex vid svåra händelser och upplevelser såsom olyckor, våld, övergrepp, mm. Ett annat sätt att uttrycka det är att informationen som vår hjärna tagit in lagras på ett dysfunktionellt sätt. Det kan t ex yttra sig som upplevelser av att fortsatt vara i fara, att plågas av skuldkänslor eller känslor av värdelöshet. Vid behandlingen tar man reda på vilka olika komponenter ett plågsamt minne har: inre bilder, negativa tankar, känslor, kroppsförnimmelser. Därefter tillförs bilateral stimulering, t ex genom ögonrörelser fram och tillbaka (höger-vänster). Det verkar som att denna stimulering underlättar hjärnans processande och målet med behandlingen är att minnet inte längre ska vara störande, att man hittar ett nytt sätt att hantera och förhålla sig till det man varit med om. Terapiprocessen i sig kan aktivera starka känslor och associationer även till andra händelser och minnen.

Handledning & utbildning

Två av de viktigaste sätten att bli bättre på sitt arbete, minska stress och undvika psykisk ohälsa hos sig själv och sina medarbetare är utbildning och handledning. Det gäller egentligen oavsett vilken yrkeskategori man tillhör, men särskilt i arbetet med utsatta människor eller när man hamnar i oväntade och svåra situationer.

Handledning

Mottagning Vita Bergen tillhandahåller handledning för olika yrkesgrupper och med olika inriktning. Behov av handledning uppstår ofta i det professionella mötet med andra behövande människor, för att utvecklas i sin metod, för att få avlastning och minska risken för sekundär traumatisering/utmattning, för att fungera bättre som arbetsgrupp/enskild medarbetare/ledare. Om man arbetar som psykoterapeut med EMDR som metod behöver man också handledning.

Handledningen kan ges både individuellt och i grupp, i Mottagning Vita Bergens lokaler eller hos den som ska få handledning. Det finns också möjlighet att handledningen sker på distans genom digitalt möte.

Föreläsningar

Mottagning Vita Bergen har en mångårig och bred kompetens inom området psykisk ohälsa, både förebyggande och behandlande, privat och på arbetsplatsen, samt stor vana att föreläsa på teman inom detta område. Specialområden är stress, kris, trauma, PTSD, strukturell dissociation, KBT och EMDR.

Företag & organisationer

Det går bra att vända sig till Mottagning Vita Bergen utan att ha tecknat avtal. Kanske har en medarbetare råkat ut för något där arbetsgivaren vill erbjuda stöd och hjälp, inklusive kontakt med psykolog eller läkare. Målsättningen är hög tillgänglighet och ofta kan en tid erbjudas inom fem arbetsdagar.

Mottagning Vita Bergen har stor samlad erfarenhet av att ge krishantering till både individer och grupper. Det finns möjlighet att sluta både direktavtal angående enskilda anställda med behov efter specifika händelser, samt mer omfattande ramavtal för garanterad tillgänglighet och ett mer långsiktigt arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Hur ser er beredskap ut om något inträffar på arbetsplatsen? Olyckor, hot, våld, katastrofer, konflikter, trakasserier, mm kan inträffa på vilken arbetsplats som helst. Men vissa branscher är mer riskfyllda än andra. Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar både när det gäller att förebygga risker innan något hänt och att tillse att den drabbade får stöd/behandling efter något hänt.

Kontakt

FREDRIK GARPE
FREDRIK GARPEleg psykolog / leg psykoterapeut
Garpe Psykologi AB (orgnr: 559120-5397)
Telefon: 079-332 80 20
Mejl: fredrik.garpe@vitabergen.nu
ELKE NESSER
ELKE NESSERleg läkare, spec i allmän psykiatri / leg psykoterapeut
Nesser Doc AB (orgnr: 559196-3698)
Telefon: 073-097 75 57
Mejl: elke.nesser@vitabergen.nu

HITTA HIT

Mottagningen ligger i ett litet rött hus på Stora Mejtens gränd 12 i Stockholm (Södermalm).

Åker du bil finns ingen dedikerad parkeringsplats, men det är ofta gott om platser på de närliggande gatorna.

Närmaste t-banestationer är Skanstull (1 km) eller Medborgarplatsen (1,3 km). Flera bussar stannar i närheten, bland annat blå buss 2 och 3.